De winkelwagen is leeg
     Nieuw op onze webshop? Krijg 10% korting op je eerste bestelling boven de €20! Gebruik de code 'WELKOM' in het afrekenproces.      Nieuw op onze webshop? Krijg 10% korting op je eerste bestelling boven de €20! Gebruik de code 'WELKOM' in het afrekenproces.

Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1 – Definities

“www.kimmyswebshop.be”: de website van de eenmanszaak Kimmy's Webshop (Nicky van Poucke) waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.

“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website 

“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Kimmy's Webshop en de klant met betrekking tot de producten die worden aangeboden op de webshop.

“Producten”: alle goederen aangeboden door Kimmy's Webshop via de webshop www.kimmyswebshop.be die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Kimmy's Webshop, handelend onder de naam www.kimmyswebshop.be ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0789183.882. Het BTW nummer is BE0789183.882 ('Ondernemer')

Artikel 3 -  Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Kimmy's Webshop zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Kimmy's Webshop slechts bindend, indien en voor zover deze door Kimmy's Webshop uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Prijzen en informatie

1. Alle op de website en in andere van Kimmy's Webshop afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kimmy's Webshop kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Kimmy's Webshop afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten.

4. Kimmy's Webshop kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 5 - Totstandkoming Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van de ondernemer en het voldoen aan de daarbij door de ondernemer gestelde voorwaarden.

2. Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.

3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft de ondernemer het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4. De onderneming kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek gegoede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5. De onderneming heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Artikel 6 - Uitvoering Overeenkomst

1. Zodra de bestelling door de ondernemer is ontvangen, stuurt de ondernemer de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2. De ondernemer is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

3. Nadat wij de betaling hebben ontvangen, zorgen wij dat uw bestelling de dag zelf of de volgende werkdag wordt aangeleverd bij Bpost of klaar staat voor afhaling in Sijsele-Damme. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van de ondernemer.

4. Indien de ondernemer de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5. De ondernemer raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.

6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant. Als de klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7. De ondernemer is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

1. De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met de ondernemer binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

- als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

- als de levering van een product uit verschillende zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

- bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant. De klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.

3. Indien de consument een bedrag betaald heeft voor de teruggezonden producten, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de terugbezorgde producten aan de klant terugbetalen. De terugbetaling zal op dezelfde wijze gebeuren als dat de klant de bestelling heeft betaald.

4. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal de verpakking slecht openen en het product slecht gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de klant in een fysieke winkel zou kunnen. De verpakking die rond de meeste producten is aangebracht, dient zoveel mogelijk intact te zijn.

5. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

6. De klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit artikel gestelde termijn door de ondernemer kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. De ondernemer bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de klant nog 7 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan: Kimmy's Webshop, Doornstraat 14, 8340 Sijsele.

Artikel 8 - Betaling

De klant dient betalingen aan de onderneming volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. De onderneming is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Artikel 9 - Garantie en conformiteit

1. De onderneming staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat de onderneming er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de onderneming, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.

3. Elk gebrek met betrekking tot de beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres Kimmy's Webshop, Doornstraat 14, 8340 Sijsele of via een bericht op de contactpagina van de webshop of een mail naar .

. Wanneer de geleverde goederen niet conform zijn aan de geplaatste bestelling, geldt de wettelijke vastgestelde garantietermijnen.
Wanneer u zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dan dient u aan te tonen dat u het geleverde goed op de website www.kimmyswebshop.be heeft aangekocht. U mag het bewijs van uw aankoop leveren met alle middelen van gemeen recht.

Elk gebrek in het product dient binnen twee (2) maanden na de vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
In ieder geval zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken:

  • voor normale slijtage van het product
  • bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd
  • bij het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies
  • bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid
  • indien het product door u werd gewijzigd of bij tussenkomst door een niet door Kimmy's Webshop aangewezen derde
  • bij commercieel gebruik.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties. De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.
Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld of er wordt een korting gegeven of er wordt geld teruggestort. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

4. Indien de onderneming de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product. Dit artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Artikel 10 - Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Mondelinge toezeggingen verbinden Kimmy's Webshop slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en/of andere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. Aanbiedingen van Kimmy's Webshop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Verschillende kortingscodes, acties en kortingsbonnen kunnen niet samen worden gebruikt. Per bestelling kan slechts gebruik worden gemaakt van één kortingscode. Een cadeaubon kan wel gebruikt worden samen met een kortingscode. Een cadeaubon is 1 jaar geldig. Wil je graag een cadeaubond aankopen? Neem dan even contact met ons op.

Tot slot kan Kimmy's Webshop niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.


Artikel 11 - Klachtenprocedure

1. Indien de klant een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van de onderneming, dan kan hij bij de onderneming telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2. De onderneming geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen de 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal de onderneming binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant. 

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan het Europees Centrum voor de Consument België Hollandstraat 13 1060 Brussel +32 2 892 37 12 - https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Artikel 12 - Privacybeleid

Door onze site te bezoeken en eventuele bestellingen te plaatsen stelt u vertrouwen in ons. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Via onze website verzamelen wij bepaalde gegevens. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers  van www.kimmyswebshop.be. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij eventueel zouden beschikken.

Conform de wet 'verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992' heeft u het recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kimmy's Webshop, Doornstraat 14, 8340 Sijsele, België of via klantenservice , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

Artikel 13 - Slotbepalingen

1. Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter in het arrondissement waar de onderneming gevestigd is.

3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4. Onder 'schriftelijk' wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Artikel 14 - Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Kimmy's Webshop

Doornstraat 14

8340 Sijsele

Tel +32/(0)478/46.35.18

BTW BE0789183.882

Algemene voorwaarden - Versie 24/10/2020

kimmyswebshop.be

De winkelwagen is leeg

Met deze webshop bieden we jullie een heel groot aanbod nieuw en 2de hands materiaal voor jong en oud!

Image

Contacteer ons!

Kimmy's Webshop
Doornstraat 14
8340 Sijsele
Tel +32/(0)478/46.35.18

BTW BE0789183.882

De winkelwagen is leeg
Cookies op Kimmy's Webshop

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.